http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Предоставяне на отговори и становища от НАП при писмени запитвания...
Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП)

Характеристика
Предоставянето на отговори и становища при писмени запитвания, свързани с прилагане на законодателството цели повишаване нивото на информираност на клиентите на Националната агенция за приходите (НАП) и данъчно-осигурителната култура.
По този начин се реализира правото на задължените лица да получават информация, както и разясняване на данъчното и осигурително законодателство и процедурите за неговото прилагане.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Компетентни да предоставят отговори и становища са териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес на физическото лице, включително едноличните търговци (ЕТ), по седалище или адрес на управление – за юридическите лица и неперсонифицираните дружества; дирекциите "Обжалване и управление на изпълнението" (ОУИ) и централно управление (ЦУ) на НАП. Независимо къде са постъпили запитванията, те се препращат за отговор или становище до съответната структура, съгласно определените нива на компетентност.

2. Заявител
Всяко физическо или юридическо лице, желаещо да получи информация и разясняване на данъчното и осигурително законодателство и процедурите за неговото прилагане.

3. Необходими документи
Заявителят следва да подаде писмено запитване. Могат да се прилагат и документи, свързани с изясняване на въпроса или казуса.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Срокът за предоставяне на отговор е 30-дневен, считано от датата на постъпването на писменото запитване в съответната структура, компетентна да изготви отговора/становището.
За отговор се приемат писмени запитвания, съобразени с разпоредбата на чл. 85 ДОПК, които съдържат следните, идентифициращи подателя данни:
- за физическите лица – трите имена, ЕГН (личен номер на чужденец), а за ЕТ и номер по БУЛСТАТ и наименование на регистрираното лице; постоянен адрес или за ЕТ – вписан в регистър БУЛСТАТ друг адрес за кореспонденция;
- за останалите регистрирани в регистър БУЛСТАТ лица – наименованието (фирмата) на лицето, ЕИК по БУЛСТАТ, адрес на управление (по място на извършване на дейността) и адрес по чл. 8 ДОПК.
В случай, че тези изисквания не са изпълнени, подателят се уведомява да отстрани нередностите в 7-дневен срок от получаване на обратната разписка. Когато нередностите не бъдат отстранени в срок, запитването не се разглежда.
Въпроси, подадени повторно от същия клиент, по които е изразено становище от компетентното ниво на приходната администрация, се връщат на подателя без да се разглеждат, освен ако се посочват нови факти и обстоятелства.
Не се изготвя отговор/становище на писмено запитване, когато се поставят въпроси, свързани с неприключило производство, в което клиентът е страна. В тези случаи запитването се връща на подателя, без да се разглежда, като причините се посочват в придружително писмо.
Поставените въпроси, които не са от компетентността на приходната администрация, се изпращат за отговор на компетентния орган.
Всички запитвания, които са анонимни или не са подписани, не се разглеждат.
Всички неясно формулирани въпроси се връщат на клиента, за изясняване.
Отговорът на запитвания по електронната поща, когато са спазени всички изисквания за електронна кореспонденция и са подписани с електронен подпис, се изпраща по електронен път.
Независимо от начина, по който постъпват всички запитвания се регистрират.
В зависимост от предмета и обхвата на въпросите, се изготвя отговор или запитването се препраща по компетентност на съответните нива, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
След като бъде подписан и изведен, отговорът/становището се изпраща на лицето по начин, посочен от него.
Източник: www.eGov.bg


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0637 сек.,0.0137 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,091kb