http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Предоставяне на отговори и становища от НАП при писмени запитвания...
Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП)

Характеристика
Предоставянето на отговори и становища при писмени запитвания, свързани с прилагане на законодателството цели повишаване нивото на информираност на клиентите на Националната агенция за приходите (НАП) и данъчно-осигурителната култура.
По този начин се реализира правото на задължените лица да получават информация, както и разясняване на данъчното и осигурително законодателство и процедурите за неговото прилагане.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Компетентни да предоставят отговори и становища са териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес на физическото лице, включително едноличните търговци (ЕТ), по седалище или адрес на управление – за юридическите лица и неперсонифицираните дружества; дирекциите "Обжалване и управление на изпълнението" (ОУИ) и централно управление (ЦУ) на НАП. Независимо къде са постъпили запитванията, те се препращат за отговор или становище до съответната структура, съгласно определените нива на компетентност.

2. Заявител
Всяко физическо или юридическо лице, желаещо да получи информация и разясняване на данъчното и осигурително законодателство и процедурите за неговото прилагане.

3. Необходими документи
Заявителят следва да подаде писмено запитване. Могат да се прилагат и документи, свързани с изясняване на въпроса или казуса.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Срокът за предоставяне на отговор е 30-дневен, считано от датата на постъпването на писменото запитване в съответната структура, компетентна да изготви отговора/становището.
За отговор се приемат писмени запитвания, съобразени с разпоредбата на чл. 85 ДОПК, които съдържат следните, идентифициращи подателя данни:
- за физическите лица – трите имена, ЕГН (личен номер на чужденец), а за ЕТ и номер по БУЛСТАТ и наименование на регистрираното лице; постоянен адрес или за ЕТ – вписан в регистър БУЛСТАТ друг адрес за кореспонденция;
- за останалите регистрирани в регистър БУЛСТАТ лица – наименованието (фирмата) на лицето, ЕИК по БУЛСТАТ, адрес на управление (по място на извършване на дейността) и адрес по чл. 8 ДОПК.
В случай, че тези изисквания не са изпълнени, подателят се уведомява да отстрани нередностите в 7-дневен срок от получаване на обратната разписка. Когато нередностите не бъдат отстранени в срок, запитването не се разглежда.
Въпроси, подадени повторно от същия клиент, по които е изразено становище от компетентното ниво на приходната администрация, се връщат на подателя без да се разглеждат, освен ако се посочват нови факти и обстоятелства.
Не се изготвя отговор/становище на писмено запитване, когато се поставят въпроси, свързани с неприключило производство, в което клиентът е страна. В тези случаи запитването се връща на подателя, без да се разглежда, като причините се посочват в придружително писмо.
Поставените въпроси, които не са от компетентността на приходната администрация, се изпращат за отговор на компетентния орган.
Всички запитвания, които са анонимни или не са подписани, не се разглеждат.
Всички неясно формулирани въпроси се връщат на клиента, за изясняване.
Отговорът на запитвания по електронната поща, когато са спазени всички изисквания за електронна кореспонденция и са подписани с електронен подпис, се изпраща по електронен път.
Независимо от начина, по който постъпват всички запитвания се регистрират.
В зависимост от предмета и обхвата на въпросите, се изготвя отговор или запитването се препраща по компетентност на съответните нива, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
След като бъде подписан и изведен, отговорът/становището се изпраща на лицето по начин, посочен от него.
Източник: www.eGov.bg


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


629 Други финансови...

Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. Сметка 629 се дебитира със сумите на...


691 Отписани...

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0406 сек.,0.0090 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,089kb