http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Предоставяне на отговори и становища от НАП при писмени запитвания...
Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП)

Характеристика
Предоставянето на отговори и становища при писмени запитвания, свързани с прилагане на законодателството цели повишаване нивото на информираност на клиентите на Националната агенция за приходите (НАП) и данъчно-осигурителната култура.
По този начин се реализира правото на задължените лица да получават информация, както и разясняване на данъчното и осигурително законодателство и процедурите за неговото прилагане.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Компетентни да предоставят отговори и становища са териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес на физическото лице, включително едноличните търговци (ЕТ), по седалище или адрес на управление – за юридическите лица и неперсонифицираните дружества; дирекциите "Обжалване и управление на изпълнението" (ОУИ) и централно управление (ЦУ) на НАП. Независимо къде са постъпили запитванията, те се препращат за отговор или становище до съответната структура, съгласно определените нива на компетентност.

2. Заявител
Всяко физическо или юридическо лице, желаещо да получи информация и разясняване на данъчното и осигурително законодателство и процедурите за неговото прилагане.

3. Необходими документи
Заявителят следва да подаде писмено запитване. Могат да се прилагат и документи, свързани с изясняване на въпроса или казуса.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Срокът за предоставяне на отговор е 30-дневен, считано от датата на постъпването на писменото запитване в съответната структура, компетентна да изготви отговора/становището.
За отговор се приемат писмени запитвания, съобразени с разпоредбата на чл. 85 ДОПК, които съдържат следните, идентифициращи подателя данни:
- за физическите лица – трите имена, ЕГН (личен номер на чужденец), а за ЕТ и номер по БУЛСТАТ и наименование на регистрираното лице; постоянен адрес или за ЕТ – вписан в регистър БУЛСТАТ друг адрес за кореспонденция;
- за останалите регистрирани в регистър БУЛСТАТ лица – наименованието (фирмата) на лицето, ЕИК по БУЛСТАТ, адрес на управление (по място на извършване на дейността) и адрес по чл. 8 ДОПК.
В случай, че тези изисквания не са изпълнени, подателят се уведомява да отстрани нередностите в 7-дневен срок от получаване на обратната разписка. Когато нередностите не бъдат отстранени в срок, запитването не се разглежда.
Въпроси, подадени повторно от същия клиент, по които е изразено становище от компетентното ниво на приходната администрация, се връщат на подателя без да се разглеждат, освен ако се посочват нови факти и обстоятелства.
Не се изготвя отговор/становище на писмено запитване, когато се поставят въпроси, свързани с неприключило производство, в което клиентът е страна. В тези случаи запитването се връща на подателя, без да се разглежда, като причините се посочват в придружително писмо.
Поставените въпроси, които не са от компетентността на приходната администрация, се изпращат за отговор на компетентния орган.
Всички запитвания, които са анонимни или не са подписани, не се разглеждат.
Всички неясно формулирани въпроси се връщат на клиента, за изясняване.
Отговорът на запитвания по електронната поща, когато са спазени всички изисквания за електронна кореспонденция и са подписани с електронен подпис, се изпраща по електронен път.
Независимо от начина, по който постъпват всички запитвания се регистрират.
В зависимост от предмета и обхвата на въпросите, се изготвя отговор или запитването се препраща по компетентност на съответните нива, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
След като бъде подписан и изведен, отговорът/становището се изпраща на лицето по начин, посочен от него.
Източник: www.eGov.bg


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


401...

Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0287 сек.,0.0075 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,091kb