Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикувани годишни финансови отчети
Отчети
Назад към списъка  
Aматьорска баскетболна асоциация, ЕИК 175491646, 2009 г.
"Аматьорска баскетболна асоциация" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в частна полза. Целите на сдружението са: Популяризиране и пропагандиране на спорта баскетбол и подпомагане на развитието му в Република България.

Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за собствения капитал

Отчет за паричните потоци

Справка за ДМА

Приложение

Доклад за дейността за 2009 г.

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей